Методологія управління проектами формувалася на основі трансформації базисних принципів класичної теорії управління з урахуванням реалій підприємницького оточення сучасної стадії розвитку ринкових форм господарювання і включає розумні та ефективні методики професійного управління. Управління проектами інтегрує різні техніки і методи в єдине ціле і формує новий інструментарій, який забезпечує позитивні результати проектної діяльності, незважаючи на те, що аналіз PERT і принципи командної роботи використовують з 50-х років ХХ століття, а графіки Ганта відсвяткували 100-річний ювілей.

Динамічність світового розвитку в сукупності з розширюючимися рамками міжнародного співтовариства створюють необхідність у високій освіченості фахівців, з адекватними проблемам ХХI століття якістю освіти. Методологія управління проектами в країнах з ринковою економікою отримала широке визнання завдяки її ефективному використанню для розробки та реалізації різноманітних проектів, починаючи від будівництва невеликих об'єктів до космічних проектів і державних програм. Специфіка даної методології визначається змістом поняття «проект». Всякий проект характеризується чітко визначеною метою (в той же час цілі проектів можуть бути найрізноманітніші), унікальністю і неповторністю, обмеженням за часом.

В даний час підготовка фахівців цього профілю здійснюється у вищих навчальних закладах країни, наприклад, у Києві, Донецьку, Луганську, Львові, Миколаєві, Харкові, Одесі і, в тому числі, в Одеському національному морському університеті.

ОНМУ багатий своїми традиціями в підготовці фахівців морських спеціальностей. У той же час ми намагаємося чітко реагувати і на сучасні потреби. Сьогодні практичне значення управління проектами обумовлює зацікавленість широкого кола фахівців, які пов'язані з управлінням і організацією виробництва, у підготовці відповідних кадрів (проектних менеджерів).

Саме проектний менеджер здатний «провести» проект у життя, забезпечити гідну віддачу від вкладення в нову справу грошових коштів, інтелектуальних і фізичних сил виконавців. Він повинен вміти аналізувати, оцінювати й прогнозувати ефективність роботи підприємства; розробляти концепцію його реконструкції або розширення; обґрунтовувати варіанти інвестування; складати бізнес-план з урахуванням факторів ризику; системно планувати проект, розробляти його кошторис і бюджет; підбирати команду проекту та управляти можливими конфліктними ситуаціями; організовувати оптимальні процедури закупівель і укладати контакти на постачання; забезпечувати якість проекту та його інформаційне забезпечення.

Управління здійснюється протягом усього життєвого циклу проекту і на кожній фазі характеризується поєднанням певних процесів, що представляють собою комплекс дій, спрямованих на вирішення конкретних завдань управління та отримання певного результату.

У ході здійснення передінвестиційної фази розробляється пакет проектної документації, інвестиційної фази - створюється інвестиційний об'єкт (купується, будується, синтезується), експлуатаційної - реалізується продукт або надається послуга за проектом. Так, наприклад, в проектах поповнення парку транспортних засобів такими результатами є наступні: на передінвестиційній фазі - проектна документація (Project Documentation, Design of Project), інвестиційній фазі - транспортний засіб, фазі експлуатації - транспортна послуга. Всі продукти проекту взаємопов'язані і взаємозалежні. Їх формування в тимчасовому аспекті є результатом виконання впорядкованої послідовності робіт кожної фази.

 

Життєвий цикл проекту поповнення парку транспортних засобів

 

Навчання проводиться як в очній, так і в заочній формах протягом одного навчального року з виконанням на завершальному етапі випускної магістерської роботи.

Організаційно-управлінський напрямок магістерської роботи передбачає:

  • розробку питань організації управління проектною діяльністю;
  • розробку техніко-економічних обґрунтувань проектів створення, реконструкції, вдосконалення виробничих, управлінських та інших процесів на підприємствах різних галузей народного господарства;
  • розробку інформаційного забезпечення для супроводу процесів управління проектами;
  • вдосконалення методів управління підсистемами (змісту, часу, ресурсів, вартості, закупівель і поставок, ризиків, комунікацій, персоналу) в проекті, в тому числі, з використанням сучасних інформаційних технологій;
  • пошук способів і напрямків вдосконалення умов управлінської праці в режимі проектної діяльності, підвищення його ефективності.

Науково-дослідницький напрямок передбачає:

  • розробку методик дослідження для ідентифікації та супроводу цілей і завдань проекту, що включають збір та систематизацію даних, як уже опублікованих, так і нових, формування даних в нові блоки і пропозиції щодо складу інформаційного забезпечення;
  • <liрозвиток методів основних складових проектного аналізу - технічного, комерційного, фінансового, інституційного, соціального, екологічного, економічного;
  • дослідження впливу різних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища проекту на його результативність;
  • теоретичне обґрунтування шляхів підвищення ефективності функціонування підприємств і груп підприємств галузевої та регіональної приналежності на основі методологій управління проектами.

Особливо слід відзначити широкий спектр тематики робіт магістрів, яка торкається як проблем власне морського транспорту, так і інших практичних областей.

Досвід, висока професійна кваліфікація і майстерність науково-педагогічних кадрів ОНМУ дозволяють їм керувати також дисертаційними дослідженнями в галузі управління проектами.

В університеті успішно функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття до захисту докторських і кандидатських дисертацій. Проводиться експертиза наукових робіт даного профілю.

Таким чином, в ОНМУ діє східчата система підготовки фахівців у сфері управління проектами, яка включає підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, а також підготовку наукових кадрів, в числі яких - практики з управління проектами, сертифіковані UPMA відповідно до програм міжнародної сертифікації.

доктор економічних наук, професор,

зав.кафедрою «Системний аналіз і логістика» ОНМУ Лапкина І.А.

Наверх