Інтереси науково-педагогічного персоналу кафедри, у тому числі й українознавців, упродовж минулих років було зорганізовано у багатобічні напрямки, що дозволило успішно опановувати кафедральні держбюджетні науково-дослідні теми. Так, упродовж 2009-2011 рр. колектив досліджував «Державно-політичні, культурно-релігійні та мовні трансформації у ХІХ ст. – поч. ХХІ ст.». Викладачами з цієї теми було опубліковано 68 наукових статей у фахових та інших виданнях, загальним обсягом 33,3 д.а. Водночас, суттєвим доробком стало видання двох монографій: В.В. Левченка  «Історія Одеського інституту народної освіти. 1920-1930 рр.»(2010) та М.І. Михайлуци у складі авторського колективу В.А.Савченка, Д.П.Урсу, А.А.Філіпенка  «Очерки истории обороны Одессы (август – сентябрь 1941 г.)»(2011).

У період 2012-2014 рр. колектив обрав нову актуальну держбюджетну тему  «Історико-культурні, полімовні процеси та проблеми ідентичності на Півдні України». Робота над нею активно здійснюється вже два роки і продовжуватиметься надалі. Результати наукового доробку колективу кафедри з цієї теми лише за 2012-2014 роки відбито у 95 наукових і науково-публіцистичних статтях, опублікованих у журналах та збірках наукових конференцій тощо. Обсяг наукової продукції складає 31,48 д.а. Шість статей із зазначеного числа опубліковано за кордоном, у тому числі й у науково-метричних виданнях загальним обсягом 3,75 д.а.

Другий напрямок наукової роботи було зорієнтовано на участь у загальнодержавних та міжнародних наукових проектах. Так, у рамках Всеукраїнської державної програми «Реабілітовані історією» д.і.н. Михайлуца М.І. (2004-2010 рр.) та к.і.н. Левченко В.В. (2007-2010 рр.) співробітничали з Одеським академічним центром, а проф. Михайлуца М.І. був членом обласної редакційної колегії. Результатом стала участь Михайлуци М.І. в авторському колективі у написанні третього тому серії книг «Одеський мартиролог». Водночас історики були причетні до виходу у світ першої книги «Реабілітовані історією. Одеська область»(2010 р.).

Упродовж 2009-2013 рр. В.В. Левченко у складі робочої групи при ДАОО працював над підготовкою видання «Книга пам’яті. Голодомор 1932-1933 рр. Одеська область». А в 2010-2011 рр. історик був членом робочої групи з підготовки путівника «Документи з історії та культури євреїв в архівах Півдня України». Левченко В.В. – учасник проекту «Через традиції добросусідства – до міжетнічної толерантності» (2011 р.) та член авторського колективу з підготовки видання, присвяченого 150-річчній історії ОНУ імені І.І. Мечникова (2012-2015 рр.).

Упродовж 2009-2011 рр. д.і.н. Михайлуца М.І. та к.і.н. Кязимова Г.Х. брали участь у науковому проекті Інституту історії НАН України з написання фундаментальної книги у двох томах  «Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття».

2008 р. проф. Михайлуца М.І. у межах міжнародного проекту під егідою Національної ради Румунії з вивчення архівів спецслужб, брав участь у випуску четвертого тому книги «Arhivele securitāţii». Разом із колегами із Франції, Греції, Румунії, Туреччини науковець є членом Наукової ради науко-метричного видання – журналу «Danubius» (Галац, Румунія).

Третій напрямок роботи – участь викладачів у наукових форумах різного рівня. Лише з 2010 до 2015 року викладачі брали участь у понад 60 міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях в Україні за кордоном (Росія, Білорусь, Молдова, Румунія, Чехія). За чотири останні роки викладачі здійснили 16 закордонних поїздок до ближнього та далекого зарубіжжя.

Тісні контакти як із колегами, так і з науковими установами сприяють активному включенню провідних та молодих фахівців у науковий дискурс, поглибленню й вдосконаленню теоретичного рівня працівників кафедри, творчій орієнтації в напрямку українознавчих досліджень, та торуванню власної стежини у міжнародному науковому просторі. Так, тісні наукові контакти мають: доц. Левченко В.В. – із Міжнародним центром дослідження іудаїки (м. Москва, РФ), з Центром слов’янознавства Брянського державного університету імені академіка І.Г.Петровського (РФ), Петербурзьким інститутом іудаїки (РФ); ст. викл. Мирошниченко М.І. – з Національним науково-дослідним інститутом українознавства та всесвітньої історії (м. Київ); проф. Михайлуца М.І. – з Інститутом історії НАН України, Інститутом релігієзнавства НАН України (Львівська філія), Інститутом соціально-економічних і гуманітарних досліджень Південного відділення РАН (м. Ростов-на-Дону, РФ), кафедрою історії, філософії та теології Університету «Нижній Дунай» та Музеєм історії (м. Галац, Румунія), факультетом історії і філософії Молдавського державного університету (м. Кишинів), з історичними та українознавчими кафедрами: Криворізького національного технічного університету, Національного авіаційного університету (м. Київ), Полтавського державного педагогічного університету імені В.Короленка, Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Чорноморського державного університету імені П.Могили (м. Миколаїв) тощо.

Провідні викладачі кафедри активно співпрацюють із Національною спілкою краєзнавців України, яку очолює член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Реєнт Олександр Петрович. На сторінках відомих в Україні й за її межами наукових фахових журналів «Краєзнавство» та «Південний-Захід. Одесика» упродовж багатьох років друкуються: Дзинглюк О.С., Кязимова Г.Х., Левченко В.В., Михайлуца М.І. та інші.

Доцент Левченко В.В. до 150-річного ювілею з Дня заснування ОНУ імені І.І. Мечникова опублікував монографію (у співавторстві) – «Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи». – Одеса, 2015. Доцент Стовпець В.Г. та старший викладач Стовпець О.В. видали методичний посібник з діловодства – «Документальне забезпечення управління (загальне та спеціальне діловодство)». – Херсон, 2015.

Колектив кафедри є організатором проведення (2007-2015 рр.) у стінах Одеського національного морського університету регулярної Міжнародної наукової конференції «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри». Електронні версії наукових збірок є на сайті ОНМУ.

Історія кафедри «Українознавство» в ОНМУ бере свій початок з 90-х років минулого століття. У січні 1993 р. було утворено кафедру «Українська мова та література». З вересня 1993 р. рішенням ректорату шляхом приєднання викладачів із кафедри «Історія та політологія», які читали курс «Історія України», було утворено кафедру «Українознавство». У складі кафедри упродовж 1993-2004 рр. працювали д.і.н., професор І.Л. Сабадирьов, к.філол.н., доценти, кандидати наук В.В. Соколова, В.Г. Стовпець, І.Р. Швець, Г.Х. Кязимова, старші викладачі М.І. Михайлуца, Г.В. Лебідь, А.П. Чухрій, А.Г. Лабазникова та І.О. Хлистова, а також викладачі -В.О. Жученко, О.П. Гогуленко, О.С. Дзинглюк, Т.О. Коробко, згодом М.І. Мирошниченко й Т.Л. Нежинська.

Після конкурсних змагань 2004 р. кафедру «Українознавство» очолив к.і.н., доц. М.І. Михайлуца. Організаційні перетворення останніх років призвели до приєднання до кафедри «Українознавство» викладацького складу кафедри «Іноземні мови» (2012 р.) та кафедри «Теорія та історія держави і права» (2013 р.). На сьогоднішній день кафедра у своєму складі має три секції: українознавчу, правничу та іноземних мов.

У 2013-2014 н.р. великий і строкатий за фаховим спрямуванням колектив кафедри нараховував 29 працівників, із них: 1 доктор історичних наук, професор; п’ять доцентів; шість кандидатів наук (2 – історичних та по 1 – юридичних, педагогічних, філологічних та політичних); п’ять старших викладачів; сімнадцять викладачів та асистентів. Середній вік викладачів із науковими ступенями, професорів та доцентів сьогодні складає 51 рік.

На кафедрі постійно ведеться робота у напрямку підготовки й підбору серед молодих працівників майбутніх науковців та педагогів вищого ґатунку. Щойно, захистивши кандидатську дисертацію, В.В. Левченко з 2013 р. виконує обов’язки доцента, читає цікаві й насичені авторські лекції. Двоє викладачів-філологів закінчили аспірантуру, склали кандидатські іспити (Гогуленко О.П., Мирошниченко М.І.). Викладачі Кваша Т.Г. та Осипенко О.В. працюють над кандидатськими дисертаціями – двоє з них прикріплені до спеціалізованих кафедр Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Наукове керівництво дисертаційним дослідженням здобувача Осипенка О.В. упродовж трьох років здійснює проф. Михайлуца М.І.

На кафедрі є навчально-методичний кабінет (завідувач кабінету – к.і.н. Шипотілова О.П.), в якому представлено крім науково-методичної літератури музейну виставку артефактів історії та етнографії Південної України та лаборантська аудиторія (ст. лаборант – Матвієнко І.В.), в якій знаходиться повне електронне забезпечення навчального процесу.

Завідувач кафедри українознавства, історико-правових і мовних дисциплін

Михайлуца 
Микола Іванович
 

професор, доктор історичних наук

 

Режим роботи кафедри українознавства, історико-правових і мовних дисциплін

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри українознавства, історико-правових і мовних дисциплін

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 216 адм. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-18

Наверх