На кафедрі “Безпека життєдіяльності, екологія та хімія” проводиться активна науково-методична робота.

Взагалі за останні 5 років було розроблено та надруковано навчально-методичні видання, загальною кількістю 49 штук. Серед них конспектів лекцій-10, 3 - навчально-методичних посібника, та 36 – методичних вказівок з виконання лабораторних, практичних занять, а також для виконання розділів “Охорона праці” та “Екологія” дипломних проектів бакалаврів спеціалістів та магістрів.

  Серед них слід відмітити:
 • Безпека морських перевезень - Конспект лекцій - доцент Терещенко Л.Ф.
 • Екологія (контрольні завдання) - асистент Галактіонова Н.П.
 • Небезпеки у сучасному урбанізованому середовищі - Методичні вказівки для виконання практичної роботи -старший викладач. Котенко О.В.
 • Основи охорони праці 1 та 2 частини - Конспект лекцій - старший викладач. Котенко О.В.
 • Вентиляція суднових приміщень під час ремонту - Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт - старший викладач. Котенко О.В.
 • Методичні вказівки для виконання практичних та контрольних робіт з дисципліни “Екологія” - старший викладач Савчук Є.В.
 • Екологія та охорона навколишнього середовища - Конспект лекцій старший викладач - Савчук Є.В.
 • Екологія та охорона навколишнього середовища - Методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних занять старший викладач - Савчук Є.В.
 • Дослідження електробезпечності трифазних електричних мереж напругою до 1000 В - Методичні вказівки для виконання практичної роботи - доцент Шабаєв О.М.
 • Правила поведінки людини в екстремальних ситуаціях - Методичні вказівки для виконання практичної роботи - старший викладач Скрипник А.В.
 • Визначення освітленості робочих місць - Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи старший викладач - Скрипник А.В.
 • Основи охорони праці - Конспект лекцій - доцент Палагута В.М
 • Охорона праці в галузі (суднобудування) - Конспект лекцій - старший викладач Котенко О.В.
 • Розробка компонувальної схеми робочого місця користувача ПК з врахуванням індивідуальних антропометричних даних доцент - Методичні вказівки для виконання практичної роботи Хотін С.Ю.

Професорсько-викладацький склад каф. «Безпека життєдіяльності, екологія та хімія» протягом всього часу її існування активно займався науково-дослідною роботою. Лише за останніх 10 років співробітниками кафедри за результатами науково-дослідних робіт було опубліковано більше 120 наукових праць, серед яких слід зазначити 22 публікації в іноземних науково-технічних виданнях. Крім того в активі співробітників кафедри 11 патентів і авторських свідоцтв на винаходи.

Працівники кафедри щорік активно беруть участь в різних науково-практичних конференціях і семінарах. Окрім цього кафедра є ініціатором і організатором проведення ряду наукових конференцій. Лише за період з 2008 р. і по теперішній час кафедрою було успішне організовані і проведені різні наукові конференції, серед яких слід зазначити: VIII міжнародну науково-методичну конференцію «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика», ХІІ міжнародну науково-методичну конференцію «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика», І міжнародну науково-технічну конференцію «Перспективні технології підвищення енергоефективності, надійності та безпеки транспортних та комунікаційних систем.

А в 2017 році була проведена І науково-технічна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини», яка з наступного року стане щорічною.

Окрім цього кафедра «БЖДЕХ» бере безпосередню участь в організації щорічних науково-технічних конференцій професорсько-викладацького складу ОНМУ і щорічних науково-технічних студентських конференцій ОНМУ, організовуючи і проводячи роботу підсекції «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія»

Тема держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри - Теоретичні засади та технічні засоби забезпечення безпеки життєдіяльності в організаціях, підприємствах та учбових закладах водного транспорту.

  В рамках цієї теми в даний час кафедра виконує наукові дослідження по наступних напрямах.
 1. Оцінювання ризику діяльності водного транспорту.
 2. Дослідження нових екологічно чистих енергетичних технологій та розробка енергосистем з підвищеною теплотехнічною ефективністю для водного транспорту на основі відновлюваних та нетрадиційних видів енергії.
 3. Розробка технічних засобів зниження матеріалоємності транспортних систем.
 4. Удосконалення хімічних технологій, що використовуються у виробництві та експлуатації об’єктів водного транспорту.
 5. Забезпечення безпеки перевезення морськими та річними суднами небезпечних вантажів.

У останні три роки на кафедрі «БЖДЕХ» почалися наукові дослідження в області забезпечення інформаційної безпеки в різних аспектах життєдіяльності людини.

До наукової роботи на кафедрі активно притягуються студенти ОНМУ, які під керівництвом викладачів не лише виступають з доповідями на наукових конференціях, але і беруть участь у виконанні наукових робіт кафедри, маючи спільні із співробітниками кафедри публікації в науково-технічних виданнях.

Серед співробітників кафедри, які в різні роки внесли значний вклад до виконань наукових досліджень ОНМУ, слід зазначити професора Катхе О.І., доцентов Літовченко В.В., Стрикицу Б.І., Олійника В.М.

В даний час серед співробітників кафедри найактивніше науковою роботою займаються: професор Ляшенко О.Б. и доценти Хотін С.Ю.; Палагута В.М., Шестакова М.В.

Освіта і виховання в сфері безпеки життєдіяльності спрямовані на одержання фундаментальних знань, умінь і навичок, формування поглядів, цінностей і поведінки з метою запобігання виникнення ризику для життя і здоров'я людини.

Забезпеченню безпеки праці на виробництві завжди придавалось велике значення при підготовці фахівців будь-якого рівня. Тому дисципліна «Охорона праці» входить у навчальні плани всіх спеціальностей університету з першого років його існування.

До 1950 року цей курс (у рамках кафедри технології й організації судноремонту) читав відомий в Одесі фахівець Б. М. Попов, а в 1950 році його стали викладати доценти Ю. В. Афанасьев-Рулицький, Л. І. Князєв.

У зв'язку з різким збільшенням обсягів навчальної і дослідницької робіт у вересні 1971 року була створена самостійна кафедра охорони праці. Першим завідувачем кафедрою «Охорона праці» став доц., к.т.н. О.І. Катхе. Підручник «Охрана труда на морском транспорте», написаний О.І. Катхе разом з колегами, на довгі роки став єдиним для всіх морських навчальних закладів країни. З 1982 по 2001 рік кафедрою завідував доц., к.т.н. Ф.І. Чернишов.

У 1992 році кафедра була перейменована і стала називатися «Безпека життєдіяльності». Відповідно до початкової концепції освіти в галузі безпеки життєдіяльності кафедра об'єднала такі традиційні напрямки, як охорона праці, охорона навколишнього середовища, цивільна оборона. З 2001 по 2014 рр кафедру очолював професор О.Б. Ляшенко.

У 2004 році з метою удосконалювання організації навчального процесу, підвищення ефективності роботи по підготовці фахівців морегосподарського комплексу по охороні об'єктів транспорту, запобіганню забруднення навколишнього середовища, безпеки морських перевезень Вчена рада університету на своєму засіданні 1 вересня 2004 року розглянула питання по реорганізації кафедр університету. Кафедра «Безпека життєдіяльності» була перейменована у «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія» (БЖДЕХ). Дисципліни циклу «Хімія» були передані з кафедри «Фізика» на кафедру «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія.

Навчальний процес і наукову роботу на кафедрі забезпечують: проф. університету О.Б. Ляшенко; доц. Р.Ю. Іванова, В.М. Палагута, С.Ю. Хотін, М.В.Шестакова; старші викладачі О.В. Котенко, Є.В. Савчук, асистенти Н.П. Галактіонова, О.О. Шпота, О.Є. Васильченко. Раніше працювали на кафедрі в різні роки: доц. О.І. Катхє, Ф.І. Чернишов, Е., Е.Є. Бардецький, В. В. Литовченко, Є.М. Комраков, М.П. Зеленін.

В даний час кафедра забезпечує як природно-наукову («Безпека життєдіяльності», «Основи екології» “Екологія та охорона навколишнього середовища”, «Хімія»), так і загальну професійну («Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі») та спеціальну («Безпека морських перевезень», «Управління операціями судна», «Протипожежний захист суден») підготовку студентів усіх форм навчання і спеціальностей.

Кафедра має свій бібліотечний фонд, який використовується студентами при виконанні курсових та дипломних проектів і інших видів самостійної роботи.

Кафедра має у своєму розпорядженні штат кваліфікованих фахівців, необхідне устаткування, вимірювальну техніку, спеціалізовані лабораторії. На кафедрі мається навчальний клас, оснащений сучасними ПЕОМ.

Програмно-інформаційна підтримка навчального процесу забезпечується аудіовізуальними засобами(інтерактивна дошка) та автоматизованою навчально-контролюючою системою.

На кафедрі розробляються, апробуються та реалізуються різноманітні форми та методи навчання та заохочення студентів, які спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців. Щорічно проводяться олімпіади з дисциплін кафедри.

Студенти університету під керівництвом викладачів кафедри приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах, де займають призові місця.

  На кафедрі “БЖДЕХ” ведеться активна наукова робота з напрямків:
 1. Оцінювання ризику діяльності водного транспорту.
 2. Дослідження нових екологічно чистих енергетичних технологій та розробка енергосистем з підвищеною теплотехнічною ефективністю для водного транспорту у тому числі на основі відновлюваних видів енергії.
 3. Удосконалення хімічних технологій, що використовуються у виробництві та експлуатації об’єктів водного транспорту.
 4. Забезпечення безпеки перевезення морськими та річними суднами небезпечних вантажів

За результатами виконаних науково-дослідних робіт співпрацівниками кафедри опубліковано понад 900 наукових, навчально-методичних робіт, підручники, навчальні посібники.

  Кафедра є засновником та організатором двох наукових конференцій:
 1. Міжнaродна науково-технічна конференція «перспективні технології підвищення енергоефективності, надійності та безпеки транспортних і комунікаційних систем»
 2. Науково-технічна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіятельності та довголіття людини»

В.о. завідувача кафедрою «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія»

Хотін 
Сергій Юрійович
 

доцент, кандидат технічних наук

 

Режим роботи кафедри «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія»

Адреса: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34, каб. 602 головного корп., ОНМУ

Телефон: +38(048)728-31-32.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Викладачі кафедри "Вища та прикладна математика" викладають базові курси із математики та фізики для студентів та аспірантів усіх спеціальностей Одеського національного морського університету.

Вони активно займаються науковою роботою відповідно до їх наукових спеціальностей, виступають на університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, керували дипломними роботами студентів та дисертаційними дослідженнями (комп'ютерне моделювання об'єктів та процесів, переважно на стику інформаційних технологій, прикладної математики, комп'ютерної фізики та астрономії, зокрема, астроінформатики).

Викладачі кафедри (математика, фізика, астрономія) представлені і у офіційному рейтингу Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, де можна знайти посилання на індивідуальні "наукові декларації" у Google Scholar.

Астрономічні статті співробітників кафедри (Математичне моделювання фізичних процесів у астрономічних об'єктах) можна знайти у науково-метричній базі Astronomy Data System, в тому числі: Andronov I (369, станом на 3.12.2017),Breus V  (27), Doikov D (11), Kudashkina L (57), Marsakova V (56), Tkachenko Mariia G (12).

Науковою роботою із математичного аналізу останні роки займалися доценти С.О. Кирилов (12), Л.І. Кусік (7), С.Г. Прибєгін (8).

«Математика, фізика та астрономія» - загальноосвітня кафедра факультету "Суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки", викладачі якої навчають базовим знанням, які потім використовують на усіх інженерних та економічних спеціальностях. Кафедра математики була заснована у 1930р., одночасно із "Водним" інститутом, адже "у кожній науці стільки науки, скільки у ній математики" (Іммануїл Кант). Математичні курси у XX ст.читали з 1 по 3 курси, тому у подальшому були створені окремі кафедри "вищої математики", "прикладної математики", "фізики" та (для слухачів підготовчих курсів) "загально-наукових дисциплін". Останнім часом ці чотири кафедри у різні роки зливались, і з 1.9.2016 кафедра фізики була закрита, а кафедра "Вища та прикладна математика" отримала назву «Математика, фізика, астрономія» (МФА, МФтаА). У різні роки кафедру очолювали видатні вчені та педагоги, перелічені у "історії кафедри".

У 2007-2016рр. кафедрою "Вища та прикладна математика" (а з 2016 - кафедрою «Математика, фізика та астрономія») керує доктор фізико-математичних наук, професор І.Л.Андронов . У 2017-2018 навчальному році на кафедрі на 16 ставок працюють 22 педагоги (1 доктор наук, професор (І.Л.Андронов), 13 кандидатів наук та/або доцентів (В.В.Бреус, Ю.О.Григор'єв, С.О.Кирилов, Л.С.Кудашкіна, Л.І.Кусік, С.Б.Сиваш, М.Г.Ткаченко, А.В.Холоденко викладають математичні дисципліни, М.В.Вітюк, Д.М.Дойков, М.І.Іовчев, В.І.Марсакова, Б.В.Пучков - фізику)), 8 старших викладачів та асистентів без ступеню (О.М.Бандурко, Т.Г.Войтік, Н.А.Мазур, Г.В.Соколовська, Н.І.Чередарчук - математика, Н.В.Савчук, А.М.Акопян, О.І.Кузнєцова - фізика).

Співробітники кафедри активно займаються педагогічною, науковою та профорієнтаційною діяльністью, несуть "розумне, добре, вічне" наступним поколінням, мають високий науковий рейтинг.

На кафедрі проводиться підготовка не лише слухачів підготовчих курсів, бакалаврів та магістрів (дипломні роботи), а й аспірантів. З 2010р. дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук захистили 4 викладачів (В.В.Бреус, М.Г.Ткаченко - 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія", С.Г.Прибєгін, Л.І.Кусік - 01.01.01 - "Математичний аналіз").

Згідно до нового закону "Про освіту", викладачі кафедри можуть керувати магістерськими та дисертаційними роботами PhD за новими спеціальностями "Комп'ютерні науки" та "Фізика та астрономія".

Завідуючий кафедрою «Математика, фізика та астрономія»

Андронов 
Іван Леонідович
 

доктор фізико-математичних наук, професор,
Академік АН Вищої школи України,
лауреат Премії ім. М.П.Барабашова НАНУ
"відмінник освіти та науки України"

Режим роботи кафедри «Математика, фізика та астрономія»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Математика, фізика та астрономія»

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, ауд. 510 нового корп.

Фізичні лабораторії - 4 етаж старого корпусу

Телефон: + 38 (048) 728-31-33

Дочірні категорії

Наверх