1. Проектний аналіз Метою викладання дисципліни є надання студентам знань з теоретичних положень і методичного забезпечення аналізу проектів з урахуванням особливостей…

 2. Теорія та практика бізнес-планування Метою викладання дисципліни є надання студентам знань з теоретичних положень та навичок з використання методичного забезпечення процесів…

 3. Маркетинг в проектній діяльності Метою курсу є знаходження взаємовигідного компромісу між потребами потенційних споживачів і виробничими можливостями компанії з урахуванням можливих…

 4. Технологія прийняття управлінських рішень

 5. Креативні технології та інновації Метою викладання є вивчення креативних технологій управління проектами та інноваціями.…

 6. Управління закупівлями та постачанням в проектах Мета дисципліни є формування знань та навичок практичного застосування при виконанні процесів закупівлі або придбання продуктів, послуг та…

 7. Управління ризиками

 8. Прийняття проектних рішень Метою дисципліни є формування знань щодо сучасних системних досліджень в сфері управління проектами, а також отримання студентами практичних навичок…

 9. Теорія ймовірностей та математична статистика Основною метою курсу є ознайомлення з фундаментальними поняттями теорії ймовірностей та математичної статистики, вивчення законів і методів цієї…

 10. Основи теорії систем і управління Мета вивчення дисципліни - отримання знань з основ системного аналізу, основам моделювання систем різної природи, методологічним основам управління.…

 11. Методи наукових досліджень Мета вивчення дисципліни - отримання знань з теоретичних положень та методичного забезпечення проведення наукових досліджень. В результаті вивчення…

 12. Методи стратегічного менеджменту Метою вивчення дисципліни «Методи стратегічного менеджменту» є формування у студентів навичок практичного застосування прийомів і методів проведення…

 13. Управління процесами в проекті Метою вивчення дисципліни «Теоретичні основи стратегічного менеджменту» є оволодіння базовими знання, методикою і організацією стратегічного аналізу…

 14. Інформаційні системи та технології

 15. Управління якістю у проекті Доцільність створення сертифікація систем управління якістю згідно до міжнародних стандартів ISO 9000:2015, методи управління якістю проекту,…

 16. Моніторинг виконання проекту Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи наукових та професійних знань в області управління ризиком та їх застосування в…

 17. Постачання та збут в логістиці

 18. Діагностика стану підприємства та підприємницька активність Метою є формування у майбутніх фахівців системного управлінського мислення та навичок діагностування різноманітних аспектів діяльності підприємства з…

 19. Дослідження операцій у транспортних системах «Дослідження операцій в транспортних системах» є математичною дисципліною,  предметом дослідження якої є математичні моделі та чисельні методи…

 20. Логістика

 21. Формування проектної команди Метою дисципліни є надання студентам знань методологічних основ у створення проектних команд за стандартами у галузі управління проектами і…

 22. Соціальна та екологічна безпека в проекті Метою дисципліни «Соціальна та екологічна безпека діяльності» є формування загальних системних уявлень, теоретичних знань та практичних навичок щодо…

 23. Методи та моделі планування в проекті Метою викладання є надання студентам знань з теоретичних основ економіко-математичного моделювання: оптимізаційних задач та методів математичного…

 24. Системна організація бізнес-процесів на транспорті

 25. Моделювання транспортних процесів і систем

 26. Управління ланцюгом постачань та ризиками в логістики

 27. Основи управління проектами

 28. Ділові комунікації в бізнесі

 29. Стратегічне управління логістичними системами

 30. Моделі та методи ризик-менеджмента

Наверх